top of page

ОСНОВЕН ЗАКОН НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ НА БЪЛГАРИЯ

Глава Първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Раздел І.Основни начала и принципи
Раздел ІІ.Цели
Раздел ІІІ.Средства
Раздел ІV.Символи

Глава Втора
ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ
Раздел І.Статус
Раздел ІІ.Структура
Раздел ІІІ.Общо събрание
Параграф 1.Обикновено Общо събрание
Параграф 2.Велико Общо събрание
Параграф 3.Общи правила за провеждане на Общо събрание
Раздел ІV.Велик Майстор
Раздел V.Съвет на Великите Сановници
Раздел VІ.Велик Братски съд
Раздел VІІ.Велика Правна комисия
Раздел VІІІ.Велика Ритуална комисия
Раздел ІХ.Комисия на Великите Ревизори

Глава Трета
ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ
Раздел І.Статус на Членуваща Ложа
Раздел ІІ.Отношения между Членуващите ложи

Глава Четвърта
ЧЛЕНСТВО В ЛОЖИТЕ
Раздел І.Общи положения
Раздел ІІ.Приемане на Търсещи
Раздел ІІІ.Приобщаване на Братя Свободни Зидари
Раздел ІV.Повдигане на Братя в Степен
Раздел V.Приспиване
Раздел VІ.Прехвърляне на членство
Раздел VІІ.Прекратяване на членството в Ложата

Глава Пета
ОГНИЩЕ НА СТОРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ

Глава Шеста
СТАРИ ВЕЛИКИ МАЙСТОРИ И СТАРИ МАЙСТОРИ НА СТОЛ

Глава Седма
МАСОНСКИ ОТЛИЧИЯ, ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ И НАГРАДИ

Глава Осма
НАКАЗАНИЯ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Глава Девета
ПРАВИЛА ЗА МАСОНСКО ОБЩУВАНЕ
Раздел І.Обръщения на Свободните Зидари
Раздел ІІ.Облекло на Свободните Зидари
Раздел ІІІ.Установяване на контакти между Свободните Зидари
Раздел ІV.Наследство на Брат Зидар

Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България е общност на свободни мъже, с добро име, събрани без оглед на религиозните и политическите им убеждения, на расата, гражданството и общественото им положение и обединени в Братства /Масонски Ложи/, които се стремят към човешко съвършенство чрез братски взаимоотношения в съответствие с Древните задължения /обичаи, традиции, символи и ритуали/ на Световното Масонство. Спазвайки достойнството на отделния човек, те се застъпват за пълното развитие на личността и братството, толерантност и готовност за взаимопомощ в името на Вярата във Великия Архитект на вселената.

Глава Първа
Общи разпоредби

Раздел І
Основни начала и принципи

Чл.1.(1) Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България се изгражда върху следните основни начала:
а/ Вярата във Великия Архитект на Вселената и в Неговата воля еабсолютно условие за приемане на членове;
б/ Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България може да бъде основана най-малко от три Регулярни и Правоспособни Лож;
в/ Всички посветени трябва да се закълнат в своите задължения над Книгите на Светите Закони;
г/ В Движението членуват само мъже;
д/ Великата Ложа на България притежава единствена и безспорна власт над занаята и над символните степени на територията на Република България и не може да бъде подчинена на Върховен Съвет или друга сила, изискваща контрол на тези степени;
е/ Трите Велики Светлини са отворени непрекъснато по време на работа;
ж/ Споровете от религиозно и политическо естество са строго забранени;
з/Обичаите, Традициите, Символите и Ритуалите на занаята трябва да бъдат стриктно спазвани.
(2) Основни принципи, от които се ръководи Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България са:
а/ Свобода на личността и съвестта;
б/ Толерантност към чуждите идеи;
в/ Стремеж към съвършенство;
г/ Спазване на масонската тайна;
д/ Взаимопомощ между братята;
е/ Подбор при избора на членове;
ж/ Автономност и независимост на отделните Ложи спрямо “Ложата-майка”;
з/ Лоялност към гражданското общество и спазване на законите;
и/ Еволюция в обществените процеси.

Раздел ІІ
Цели

Чл.2.(1)Основна цел на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари е постигането на нравствено израстване и духовно усъвършенстване на Човешката личност и Човешката Общност.
(2) Движението организира и подпомага хуманитарни, благотворителни и други общественополезни мероприятия.
(3) Движението приема за свои и всички други цели, произтичащи от Обичаите и Традициите на Световното Масонство.
(4) Движението не може да преследва цели, забранени от законите на Република България, обичаите и морала на гражданското общество.

Раздел ІІІ
Средства

Чл.3. Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България постига своите цели чрез:
1.Непрестанна индивидуална работа по самоусъвършестването на всеки от Братята Свободни Зидари;
2.Всеотдайна работа на Братята Свободни Зидари в Масонските работилници;
3.Провеждане на регулярна Ритуална дейност във Великата Ложа и Членуващите Ложи;
4.Точно и еднакво прилагане на Основния Закон, Уставите на Членуващите Ложи, Масонските Обичаи и Традиции;
Чл.4.(1) Финансовите средствата, необходими за постигане на Целите на Движението се набавят от:
а/ Задължителни вноски – встъпителни и текущи;
б/ Дарения и спонсорства;
в/ Други позволени от законите на гражданското общество способи.
(2) Набраните финансови средства се разходват в рамките и съгласно изискванията на приетите от компетентните органи бюджети.

Раздел ІV
Символи

Чл.5.(1) Основните символи на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари са Трите Велики Светлини:
а/ Книги на Светите закони;
б/ Правият ъгъл;
в/ Пергелът.
(2) Символи на Движението са и Трите малки светлини – Слънцето, Луната и Майстора на стола, както и атрибутите на каменоделския еснаф.
(3) Ложите на Свободните Зидари работят само при отворена Книга на Светия Закон и съединени Правият ъгъл и Пергела.

Глава Втора
Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари

Раздел І
Статус

Чл.6.(1)Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България /Велика Ложа/ е независим и самоуправляващ се съюз на Регулярни и правоспособни Ложи.
(2) Великата Ложа не признава друга зидарска власт освен своята на територията на Република България.
(3) /нова – приета от ВОС на 16.05.2009 г./ Великата ложа на старите свободни и приети зидари на България може да осъществява взаимодействие с други регулярни Велики ложи на територията на Република България на принципа на равнопоставеност и взаимно признание за постигане на нравствените идеали и високи цели на масонството.
Чл.7. Великата Ложа е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и има седалище в гр.София.
Чл.8.(1) Великата Ложа упражнява върховна юрисдикция над ЧленуващитеЛожи. Великата Ложа обединява и направлява дейността на всички Членуващи Ложи, като чрез своите органи следи за точното спазване на Основния закон и Древните Задължения, Ритуали, Символи и Традиции на Движението на Старите Свободи и Приети Зидари.
(2) Великата Ложа единствено има право да представлява Движението пред чуждестранните Велики Ложи, както и пред вътрешнодържавните институции на Република България и международни организации на гражданското общество.
(3) Великата Ложа гарантира суверенитета на Движението на Старите Свободи и Приети Зидари в Република България.

Раздел ІІ
Структура

Чл.9.(1) Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на Българияизпълнява функциите си чрез следните свои органи:
а/ Общо събрание;
б/ Велик Майстор;
в/ Съвет на Великите Сановници;
г/ Велик Братски Съд;
д/ Велика Правна Комисия;
е/ Велика Ритуална Комисия;
ж/ Комисия на Великите Ревизори.
(2) Съветът на Великите Сановници, Великият Братски Съд, Великата Правна Комисия, Великата Ритуалната Комисия и Комисията на Великите Ревизори осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Основния закон и приети от тях устройствени правилници, които се регистрират при Великия Секретар на Великата Ложа.

Раздел ІІІ
Общо Събрание

Чл.10. Общото събрание е Върховен ръководен орган на Великата Ложа.
Чл.11. Съобразно правомощията си Общото събрание на Великата Ложа е:
а/ Обикновено;
б/ Велико.

Параграф 1
Обикновено Общо Събрание

Чл.12.(1) Обикновено Общо събрание на Великата Ложа се провежда два пъти в рамките на календарната година.
(2) Обикновено Общо събрание на Великата Ложа се свиква от Великия Майстор чрез писмена покана, включваща дата, място на провеждането и проект за дневен ред. Поканите се изпращат до участниците в събранието не по-късно от десет дни преди провеждането му чрез писмо, факс или електронна поща заедно със всички материали, свързани с дневния ред.
Чл.13.(1)В Обикновеното Общо Събрание на Великата Ложа участват Членуващите Ложи, Великият Майстор, Великите Сановници, Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата правна комисия, Председателят на Великата ритуална комисия и Председателят на Комисията на Великите ревизори. Право на участие имат и Стари Велики Майстори и Стари Майстори на стол.
(2) Право на предложения до Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа имат Членуващите Ложи и Великия Майстор.
(3) Право на глас в Обикновеното Общото Събрание на Великата ложа имат само Членуващите Ложи. Всяка Ложа има право на един глас. Правото на глас се упражнява от Майстора на Стол или изрично писмено упълномощен от него Брат Майстор.
Чл.14.(1)Обикновеното Общо Събрание на Великата Ложа може да взема решения, ако всички Членуващи Ложи са редовно поканении поне половината от тях присъстват на Събранието, а когато се извършва частичен избор или се взема решение за изключване на Членуваща Ложа – присъстват поне две трети.
(2) /изменена от ВОС на 16.05.2009 г./ Обикновеното Общо събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и имащи право на глас, а когато се взема решение за изключване на Членуваща Ложа – с мнозинство от две трети от присъстващите и имащи право на глас.
(3) Гласуването е явно, освен ако събранието не реши по някои въпроси гласуването да е тайно – чрез топкуване или с бюлетини. Когато се извършва частичен избор или се взема решение за изключване на Членуваща Ложа гласуването е тайно.
Чл.15.(1) Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа има следните правомощия:
а/ Приема докладите на Великия Майстор, Великия Ковчежник, на други Велики Сановници и на Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата правна комисия, Председателят на Великата ритуална комисия и Председателят на Комисията на Великите ревизори.
б/ Одобрява плана за работа на Великата Ложа.
в/ Определя размера на Задължителните Вноски;
г/ Приема бюджета за следващата календарна година и одобрява отчета за изпълнението.
д/ Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
е/ Приема промени в Ритуалите;
ж/ Приема Статут на отличията в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и присъжда най-високото от тях;
з/ Взема решение за изключване на Членуваща Ложа;
(2) /изменена от ВОС на 16.05.2009 г./ В случаи на преждевременно освобождаване на длъжности в Съвета на Великите сановници, без тази на Великия Майстор, Великия Братски съд, Великата правна комисия, Великата ритуална комисия и Комисията на Великите ревизори, поради смърт, поставяне под запрещение, при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, напускане по собствено желание или по решение на Великия Братски съд Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа провежда частичен избор. Избраните по този начин заемат длъжността до изтичане на мандата на съответния орган. В рамките на един мандат по реда на тази алинея не може да бъде подменян повече от една трета от състава на съответния орган.
(3) Обикновеното Общо Събрание на Великата Ложа взема решения и повсички въпроси, отнасящи се до дейността на Великата Ложа освен тези, които са поставени в изключителнатакомпетентност на Великото Общо събрание на Великата Ложа.
(4) Решенията на Обикновеното общо събрание влизат в сила незабавно и са задължителни за Движението на Старите Свободни и Приети Зидари, а Решенията за частичен избор влизат в сила след изтичане на седем дни, ако не са обжалвани в този срок или след произнасяне на Великия братски съд при положение, че са обжалвани.
Чл.16.(1) В случаи, които прецени като особено важни или неотложни Великият Майстор свиква Извънредно Обикновено Общо събрание на Великата Ложа.
(2) Великият Майстор е длъжен да свика Извънредно Обикновено Общо събрание при направено искане за това, подписано от минимум една трета от Членуващите Ложи.
(3) В случаите на предходната алинея Събранието се насрочва в едномесечен срок от датата на постъпване във Великата Ложа на писмено искане.
(4) При положение, че Великият Майстор не изпълни задълженията си по ал.2, половината от Членуващите Ложи могат сами да свикат Извънредно Общо събрание на Великата Ложа с решение, подписано от Майсторите на стол.
(5) Извънредното Обикновено Общо събрание на Великата Ложа взема решения от компетентността на Обикновено Общо събрание на Великата Ложа при спазване на същите изисквания за процедура, кворум и мнозинство.

Параграф 2
Велико Общо Събрание

Чл.17.(1) Великото Общо събрание на Великата Ложа се провежда един път на две години през месец март на съответната календарна година.
(2) Великото Общо събрание на Великата Ложа се свиква от Великия Майстор чрез писмена покана, включваща дата и час, място на провеждането и проект за дневен ред. Поканите се изпращат до участниците в събранието не по-късно от един месец преди провеждането му чрез писмо, факс или електронна поща заедно със всички материали, свързани с дневния ред.
Чл.18.(1)Във Великото Общо Събрание на Великата Ложа участват Членуващите Ложи, Великият Майстор, Великите Сановници, Председателят и членовете на Великия Братски съд, Председателят и членовете на Великата правна комисия, Председателят и членовете на Великата ритуална комисия и Председателят и членовете на Комисията на Великите ревизори. Право на участие имат и Стари Велики Майстори и Стари Майстори на стол.
(2) /изменена от ВОС на 16.05.2009 г./Право на глас във Великото Общото Събрание на Великата ложа имат само Членуващите Ложи. Всяка Ложа има право на три гласа. Правото на глас се упражнява от Майстора на Стол и от още двама Братя Майстори, избрани на Общи събрания на Членуващите ложи.
Чл.19.(1)Великото Общо Събрание на Великата Ложа може да взема решения, ако всички Членуващи Ложи са редовно поканени и поне две трети от тях са представени на Събранието.
(2) Великото Общо събрание приема решенията си с квалифицирано мнозинство от две трети от присъстващите и имащи право на глас съгласно чл.18, ал.2.
Чл.20. Великото Общо събрание на Великата Ложа има следните правомощия:
1). Приема, изменя и допълва Основния закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България;
2). Взема решение за разпускане на Великата ложа;
3). Избира:
а/Велик Майстор;
б/ Велики сановници: двама Заместник Велики Майстори, Първи Велик Надзирател, Втори Велик Надзирател, Велик Оратор,Велик Секретар, Велик Ковчежник, Велик Церемониалмайстор,Велик Стражник;
в/ Председател и членове на Великия Братски Съд;
г/ Председател и членове на Великата Правната Комисия;
д/ Председател и членове на Великата Ритуалната Комисия;
е/ Председател и членове на Комисията на Великите Ревизори.
Чл.21.(1) Право на предложения до Великото Общо събрание на Великата Ложа за приемане, изменение и допълнение на Основния закон на Движението имат:
а/ Членуващите ложи;
б/ Великият Майстор;
в/ Председателят Великата Правна Комисия, Председателят на Великия Братски съд и Председателят на Великата Ритуална Комисия в рамките на компетентността на представляваните от тях органи.
(2) Право на предложения до Великото Общо събрание на Великата Ложа за вземане на решение за разпускане на Великата ложа имат:
а/ Членуващите ложи;
б/ Великият Майстор;
(3) Право на предложения до Великото Общо събрание на Великата Ложа за избор наВелик Майстор, Велики сановници: двама Заместник Велики Майстори, Първи Велик Надзирател, Втори Велик Надзирател, Велик Оратор,Велик Секретар, Велик Ковчежник, Велик Церемониалмайстор,Велик Стражник, Председател и членове на Великия Братски Съд, Председател и членове на Великата Правна Комисия, Председател и членове на Великата Ритуална Комисия, Председател и членове на Комисията на Великите Ревизори имат само Членуващите ложи.
Чл.22. Всички предложения по предходния член до Великото Общото събрание на Великата Ложа се предават при Великия Секретар на Великата Ложа не по-късно от края на месец януари на съответната календарна година
Чл.23.(1) В случаи, които прецени като особено важни или неотложни Великият Майстор свиква Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа.
(2) Великият Майстор е длъжен да свика Извънредно Велико Общо събрание при направено искане за това, подписано от повече от половината от Членуващите Ложи.
(3) В случаите на предходната алинея Събранието се насрочва в едномесечен срок от датата на постъпване при Великия Секретар на Великата Ложа на писменото искане.
(4) В случай, че Великият Майстор не изпълни задълженията си съгласно ал.2, повече от половината от Членуващите Ложи могат сами да свикат Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа с решение, подписано от Майсторите на стол. Със същото решение Великият Майстор може да бъде временно отстранен от длъжност до провеждане на Извънредното Велико Общо събрание на Великата Ложа.
(5) Извънредното Велико Общо събрание на Великата Ложа, освен правомощията по чл. 20, има право да освобождава предсрочно Великия Майстор, Великите сановници: двамата Заместник Велики Майстори, Първия Велик Надзирател, Втория Велик Надзирател, Великия Оратор,Великия Секретар, Великия Ковчежник, Великия Церемониалмайстор,Великия Стражник, Председателя и членовете на Великия Братски Съд, Председателя и членовете на Великата Правната Комисия, Председателя и членовете на Великата Ритуалната Комисия, Председателя и членовете на Комисията на Великите Ревизори.
(6) Извънредното Велико Общо събрание на Великата Ложа взема решения от компетентността на Великото Общо събрание на Великата Ложа при спазване на същите изисквания за процедура, кворум и мнозинство.
Чл.24.(1) Решенията на Великото Общо събрание на Великата Ложа се приемат с явно гласуване, освен в случаите на избор или освобождаване от длъжност.
(2) Решенията на Великото Общо Събрание на Великата Ложа за приемане, изменения и допълнения на Основния Закон се приемат с явно гласуване на две четения, като първото от тях е по принцип, а второто – за всеки отделен текст. След приемането им те не подлежат на обжалване по същество, но подлежат на обжалване по процедура.
(3) Решението за разпускане на Великата Ложа се приема с явно гласуване и влиза в сила след като бъде препотвърдено по реда на неговото вземане от Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа, проведено не по-рано от шест месеца от датата на предходното.
(4) Решенията по избора и освобождаване от длъжност се приемат с тайно гласуване. Те влизат в сила след изтичане на седем дни, ако не са обжалвани в този срок или след произнасяне на Великия братски съд при положение, че са обжалвани.
Чл.25.(1) Длъжностите на Великия Майстор, Великите сановници: двамата Заместник Велики Майстори, Първия Велик Надзирател, Втория Велик Надзирател, Великия Оратор,Великия Секретар, Великия Ковчежник, Великия Церемониалмайстор,Великия Стражник, Председателя и членовете на Великия Братски Съд, Председателя и членовете на Великата Правната Комисия, Председателя и членовете на Великата Ритуалната Комисия, Председателя и членовете на Комисията на Великите Ревизори имат двегодишен мандат.
(2) Всеки Брат Зидар може да бъде преизбиран без ограничение на една и съща длъжност, а Великия Майстор за не повече от два мандата последователно.
Чл.26.(1)За Велик Майстор може да бъде избиран само Брат, който към момента на избора е Заместник Велик Майстор или Майстор на Стол, както и Стар Велик майстор, Стар Майстор на Стол или е бил Заместник Велик Майстор.
(2) За Заместник Велики Майстори могат да бъдат избирани само Братя, който към момента на избора са Майстори на Стол, както и Стари Велики Майстори, Стари Майстори на Стол или са били Заместник Велики Майстори.
(3) За Първи Велик Надзирател, Втори Велик Надзирател, Велик Оратор,Велик Секретар, Велик Ковчежник, Велик Церемониалмайстор,Велик Стражник може да бъде избран всеки Брат Майстор преминал поне един мандат като сановник в Членуваща Ложа.
(4) За Председател и Заместник Председател на Великия Братски Съд, Председател и Заместник Председател на Великата Правната Комисия, Председател на Великата Ритуалната комисия и Председател на Комисията на Великите Ревизори може да бъде избран всеки Брат Майстор със стаж не по-малък от две години като Майстор и отговарящ на специалните изисквания, превидени в Основния закон.
Чл.27. Изброените в предходния член Братя не могат да заемат едновременно и сановнически длъжности в Членуващите Ложи.
Чл.28.(1) Избраните на редовно Велико Общо Събрание на Великата Ложа Велик Майстор, Велики Сановници, Председател и членове на Великия Братски Съд, Председател и членове на Великата Правната Комисия, Председател и членове на Великата Ритуалната Комисия, Председател и членове на Комисията на Великите Ревизории встъпват в длъжност на Еньов ден на съответната календарна година след избора им.
(2) Избраните на извънредно Велико Общо Събрание на Великата Ложа Велик Майстор, Велики Сановници, Председател и членове на Великия Братски Съд, Председател и членове на Великата Правната Комисия, Председател и членове на Великата Ритуалната Комисия, Председател и членове на Комисията на Великите Ревизории встъпват в длъжност след изтичане на седем дни, ако избора или освобождаването от длъжност не са обжалвани или след произнасяне на Великия братски съд при обжалване.
(3) /отменена от ВОС на 16.05.2009 г./

Параграф 3
Общи правила за провеждане на Общо Събрание

Чл.29. Членуваща Ложа, която не е заплатила Задължителната си Вноска на Великата Ложа за предходната година или е обявена за “приспана” няма право на глас в Общо събрание независимо от неговия вид.
Чл.30.(1) Общото Събрание на Великата Ложа се открива и председателства от Великият Майстор. По всяко време той може да преотстъпи ръководството на събранието на Заместник Велик Майстор.
(2) При отсъствие на Великия Майстор Общото събрание се открива и председателства от Заместник Великия Майстор с по-дълъг масонски стаж.
(3) В случаите на чл.23, ал.4 Общото Събрание на Великата Ложа се председателства от Майстора на стол с най-дълъг масонски стаж от подписалите решението за свикването му.
(4) Непосредствено след откриване на Общо събрание на Великата Ложа се приемат дневен ред и регламент с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите и имащи право на глас.
Чл.31.(1) Право на изказване по време на Общо събрание на Великата Ложа имат Майсторите на стол на Членуващите Ложи, Великият Майстор, Великите Сановници, Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата Правната Комисия, Председателят на Великата Ритуалната Комисия, Председателят на Комисията на Великите Ревизории, Старите Велики Майстори и Старите Майстори на стол.
(2) Всеки, имащ право на изказване, може да поиска думата и я получава по реда на заявяване. Великият Майстор, а след него и Стар Велик Майстор, винаги имат предимство. По решение на Председателстващия искането на думата може да става писмено.
(3) След като се пристъпи към гласуване не може да се взема думата за изказване или да се прави предложение по същество.
(4) Председателстващият дава думата и може да я отнеме, когато изказващият се, въпреки напомняне, не говори по същество, просрочва времето за изказване или нарушава по време на изказването Основния Закон на Великата Ложа.
Чл.32.(1) Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка. В случай на необходимост Председателстващият определя преброители на гласовете.
(2) Тайното гласуване става чрез подаване на бюлетини или топкуване.
(3) Никой няма право да гласува “въздържал се”.
Чл.33.(1) За провеждане на избори или освобождаване от длъжност Общото събрание избира с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите и имащи право на глас Комисия по провеждане на изборите в състав от трима души – председател и двама членове. Брат, който е предложен за избиране, не може да участва в Комисията по провеждане на изборите.
(2) Председателят на комисията по провеждане на изборите оповестява допустимите бележки върху бюлетините и решава относно валидността на подадените бюлетини и оповестява резултатите от изборите.
(3) Ако при провеждане на изборина първия тур не се получи необходимото мнозинство, се провежда втори тур /балотаж/ между двамата Братя, събрали най-много гласове.
(4) Комисията по провеждане на изборите съставя протокол, а бюлетините се съхраняват при нейния Председателя до изтичане на срока за обжалване, след което се предават за съхранение на Великия Секретар
Чл.34.(1) За разискванията и решенията по време на Общото събрание на Великата Ложа се съставя протокол. Протоколът се води от Великия Секретар и съдържа:
а/ списък на всички изказали се и съдържание на изказванията по същество;
б/ точен запис на всички предложения и решения, както и резултатите от гласуванията и изборите;
(2) Великият Секретар подпомага Председателстващия. Той записва на електронен носител всички изказвания и разисквания от откриването до закриването на Общото събрание. Електронния носител се съхранява в архива на Великата Ложа.
Чл.35.(1) Протоколът се преглежда и подписва от Преседателстващия и Великия Секретар непосредствено след закриване на Общото събрание. При различия в мненията относно формулировките решава Председателстващия.
(2) Великият секретар трябва да разпрати протокола при първа възможност до всички Ложи, но не по-късно от един месец след провеждане на Общото Събрание на Великата Ложа.

Раздел ІV
Велик Майстор

Чл.36.(1) Великият Майстор е висшият Сановник на Великата Ложа.
(2) Великият Майстор упражнява върховната власт в Движението в периода между Общите събрания на Великата Ложа.
(3) Властта на Великия Майстор е неоспорима в цялото Братство и неговите разпореждания са задължителни за всички Братя Зидари. В открита Ложа никой няма право да го призовава към ред и да се противопоставя на нарежданията му.
(4) По време на мандата си Великият Майстор не може да заема сановнически длъжности във високостепенни ритуални системи на Масонството.
Чл.37. Великият Майстор полага клетва при встъпване в длъжност в Храма на Великата Ложа пред Стар Велик Майстор или пред най-стария по масонски стаж Майстор на Стол. Текстът на Клетвата е неразделна част от Основния Закон /Приложение №1/.
Чл.38.(1) Великият Майстор има следните правомощия:
а/ Представлява Великата Ложа и защитава нейните интереси;
б/ Управлява текущо работата на Великата Ложа и е отговорен за цялостната и дейност;
в/ Председателства Съвета на Великите Сановници;
г/ Разпорежда се с паричните средства и движимото имущество на Великата Ложа;
д/ Осъществява изпълнението и разпореждането с бюджета на Великата Ложа;
е/ В случаите, предвидени от Основния закон председателства Общото събрание на Великата Ложа и ръководи всички Ритуали на Великата Ложа;
ж/ Присъжда отличията с изключение на това, което е от изключителната компетентност на Общото събрание на Великата Ложа и дава награди съгласно Основния Закон;
з/ “Приспива” Членуваща Ложа при невъзможност да извършва работа едновременно и в трите Символични Степени и я “събужда” при отпадането на основанията за “приспиване”;
и/ Временно отстранява Майстор на стол на Членуваща Ложа за срок до шест месеца;
к/ Предлага за изключване Членуваща Ложа.
(2) Освен всичко гореизброено, Великият Майстор има грижата за това, духът на Любов, Братство и Сговор да се пази между Братята, а също така всички членове на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България, да спазмат Свободнозидарските принципи. Великият Майстор се грижи за целия Градеж на Великата Ложа, както и за живота и отношенията на Братята помежду им.
(3) При отсъствие на Великия майстор, той временно прехвърля писмено задълженията си на Заместник Великия Майстор с по-голям масонски стаж, а ако това не е сторено, задълженията се поемат от същия Заместник Велик Майстор.
Чл.39. По време на мандата си Великият Майстор има задължението да изслушва всеки Майстор на Стол на Членуваща Ложа, Великите Сановници, Председателя на Великия Братски съд, Председателя на Великата Правната Комисия, Председателя на Великата Ритуалната Комисия и Председателя на Комисията на Великите Ревизории.
Чл.40.(1) /изменена от ВОС на 16.05.2009 г./ При предсрочно освобождаване на длъжността Велик Майстор преди края на мандата поради смърт, поставяне под запрещение, при влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер или напускане по собствено желание длъжността на Великия Майстор се заема от Заместник Великия Майстор с по-голям масонски стаж. В този случай той е длъжен незабавно да свика Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа за провеждане на нов избор.
(2) Избрания при условията на предходната алинея Велик Майстор заема длъжността до изтичане на мандата на освободения Велик Майстор. В този случай това не се счита за самостоятелен мандат.
(3) Освен в случаите на отказ да свика Извънредно Велико Общо събрание на Великата Ложа Великият Майстор може да бъде временно отстранен от длъжност при допуснати от него особено тежки нарушения на Основния закон, установени с Решение на Висшия Братски съд, като се спазва реда на чл. 23, ал.4 от Основния закон.

Раздел V
Съвет на Великите Сановници

Чл.41.(1) Съветът на Великите Сановници е висш колективен орган на Великата Ложа.
(2) В състава на Съвета на Великите Сановници влизат Великият Майстор, двамата Заместник Велики Майстори, Първият Велик Надзирател, Вторият Велик Надзирател, Великият Оратор,Великият Секретар, Великият Ковчежник, Великият Церемониалмайстор,Великият Стражник.
(3) За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, но направените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.
Чл.42. Съветът на Великите Сановници има следните правомощия:
1/ Взема решение за внасяне на Светлина по постъпили предложения за основаване на нови Ложи;
2/ Дава съгласие за внасяне на предложение от Великия Майстор в Общото Събрание на Великата Ложа за изключване на Членуваща Ложа;
3/ Дава разрешение на Членуваща Ложа за приемане на Търсещи от населени места извън Ориента на Ложата или за създаване на Огнища на Старите Свободни и Приети Зидари в такива места;
4/ Подготвя провеждането на Общо Събрание на Великата Ложа;
5/ Одобрява изготвените за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа отчети за дейността и финансовото състояние и проект за бюджет;
6/ Привежда в изпълнение Решенията на Общото събрание на Великата Ложа;
7/ Дава съгласие за назначаване и освобождаване на служители към Великата ложа от Великия Майстор;
8/ Възлага изготвянето и одобрява съдържанието на Ежегодния Бюлетин за състоянието на Великата Ложа и Членуващите Ложи на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България;
9/ Утвърждава образци на Патент на Членуваща Ложа, Масонски паспорт, Удостоверение за Степен Майстор и заявление за приемане на търсещи.
Чл.43. Съветът на Великите Сановници приема Устройствен правилник за дейността си.
Чл.44.(1) Съветът на Великите Сановници може да взема решения само ако всички негови членове са били редовно поканени и повече половината от тях присъстват на заседанието. Поканата с указания за дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, се изпраща от Великия Майстор предварително в срок, който дава нормална възможност за присъствие на всички, имащи право на глас.
(2) Съветът на Великите Сановници взема решения с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите членове. При равен брой гласове Великият Майстор има решаващ глас.
(3) Съветът на Великите Сановници дава съгласие за внасяне на предложение от Великия Майстор в Общото Събрание на Великата Ложа за изключване на Членуваща Ложа с мнозинство от две трети от всички свои членове.
Чл.45.(1) Съветът на Великите Сановници се свиква от Великия Майстор най-малко два пъти в годината. Съветът на Великите Сановници може да бъде свикан извънредно по искане на двамата Заместник Велики Майстори или на най-малко трима други негови членове.
(2) На заседанията имат право да присъстват Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата Правна комисия и Председателят на Великата Ритуална комисия. Те имат право на изказвания и предложения, но нямат право на глас.
(3) За допускане на други Братя Съветът на Великите Сановници се произнася с гласуване за всеки конкретен случай.
Чл.46.(1) Заместник Великите Майстори подпомагат цялостната работа на Великия Майстор в пълния обем на правата и задълженията му.
(2) Заместник Великите Майстори поемат функциите на Великия Майстор в случаите, предвидени в Основния закон.
Чл.47. Първият Велик Надзирател се грижи за вътрешния ред и цялостното състояние на Храма на Великата Ложа. Пряко наблюдава воденето на Присъствената книга. Изслушва насаме оплаквания на Братя срещу Великия Майстор и предприема действия за братско помирение. Следи за спазването на Масонските традиции и ритуали при своята колона, както във Великата Ложа, така и в Членуващите Ложи.
Чл.48. Вторият Велик Надзирател се грижи за външния ред в преддверието на Храма на Великата Ложа и отговаря за сигурността на Ложата отвън. Съвместно с Великия Стражник гарантира присъствието на градежа само на Регулярни Членуващи Ложи и редовно посветени Братя. Пряко наблюдава дейността на Членуващите Ложи и осведомява Великия Майстор за възникнали проблеми. Следи за спазването на Масонските традиции и ритуали при своята колона, както във Великата Ложа, така и в Членуващите Ложи..
Чл.49. Първият и Вторият Велик Надзирател заедно отговарят за запазване на мира и реда във Великата Ложа, ако забележат, че Великият Майстор занемари задълженията си – те го подсещат, но никога при открита Ложа.
Чл.50.(1)Великият Оратор отговаря за съобразяването дейността на Великата Ложа с Масонските обичаи и традиции и води строга сметка Братята в Движението да се придържат към нормите на поведение на Свободния зидар в и извън Ложата.
(2) Отговаря за духовната атмосфера във Великата Ложа.
(3) Взема думата и държи речи във Великата Ложата по всякакви поводи.
(4) Надзирава правилното искане и даване на думата на всеки Брат в открита Ложа и контролира изказванията да съответстват на подобаващия дух и тон на Свободни зидари.
(5) Отговаря градежната дейност както във Великата Ложа, така и в Членуващите Ложи.
Чл.51.(1) Великият Секретар е отговорен за всички административни дейности в Движението, води протоколите от всички събрания на Великата ложа и заседанията на Съвета на Великите Сановници. Списва и съхранява всички архивни дневници. Пазител е на печата на Великата ложа и единствен правоносител на неговото поставяне. Ръководител на Секретариата на Великата Ложа и всички административни служби към него.
(2) Великият Секретар отговаря за навременното свикване на Братята на работа на Градежа; приема, подготвя и предлага за работа всички преписки; пряко кореспондира с всички Братски Ложи; приподписва след Великия Майстор всички документи и изходящата кореспонденция на Великата Ложа; в края на всяка масонска година подготвя отчет за дейността на Великата Ложа и внася направените предложения за План-програма за предстоящата година.
(3) Великият Секретар контролира дейността на секретарите на Членуващите Ложи и извършва ревизия на документацията им.
Чл.52.(1) Великият Ковчежник е пазител и управител на имуществото на Движението и за тази цел води съответната финансово-счетоводна документация на ВеликатаЛожа.
(2) В края на всяко тримесечие внася в Секретариата на Великата Ложа текущ отчет за състоянието на Великия ковчег; изготвя и предоставя на вниманието на Съвета на Великите Сановници за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа годишен отчет за финансовото състояние на Великата Ложа; изготвя и предлага на вниманието на Съвета на Великите Сановници за внасяне в Общото събрание на Великата Ложа проекто-бюджет за следващата година; разработва и предлага на Съвета на Великите Сановници планове за набиране на средства за дейността на Великата Ложа; пряко отговаря за събирането на членския внос и всички Задължителни вноски във Великата Ложа.
(3) Великият Ковчежник наблюдава състоянието на вдовишката торба и милосърдните фондове на Великата Ложа.
(4) Контролира финансовото състояние и финансово-счетоводната документация на Членуващите Ложи.
Чл.53.(1) Великият Церемониалмайстор е пряк отговорник за извършването на всички ритуали. Съвместно с Първия Велик Надзирател и Великия Оратор, наблюдава правилната подредба на Храма на Великата Ложа.
(2) Великият Церемониалмайстор проверява външния вид на Братята преди влизане в Храма на Великата ложа; приканва всички Братя да се впишат надлежно в Присъствената книга; посочва работните места на Братята в Храма; съобщава имената и длъжностите на всички гостуващи Братя при влизането им в Храма; указва реда за напускането на Храма.
(3) Великият Церемониалмайстор надзирава по време на работа на Градежа, всички Братя да заемат правилното положение, да извършват правилните действия и да спазват установения свободнозидарски ред.
(4) Контролира дейността на церемониалмайсторите и цялата ритуална дейност на Членуващите Ложи.
Чл.54.(1) Великият Стражник е пазител на подстъпите на Храма на Великата ложа и отговаря за неговата сигурност, както отвън така и отвътре; отговаря за съхраняването и опазването на реквизита на Великата ложа; отговаря за осветлението в Храма на Ложата.
(2) Великият Стражник контролира дейността на стражниците в Членуващите Ложи.

Раздел VІ
Велик Братски съд

Чл.55.(1) Великият Братски Съд се състои от Председател, Заместик Председател и седем членове.
(2) Съставът на Великия Братски съд е от Братя Майстори. Председателят и Заместник Председателят на Великия Братски съд трябва задължително да имат висше юридическо образование.
(3) За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, но направените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.
Чл.56. Великият Братски Съд приема Устройствен Правилник за дейността си.
Чл.57. Великият Братски съд се ръководи в дейността си от следните основниправила:
а/ Санкции срещу Брат зидар могат да бъдат постановени, само ако преди това му е била дадена възможностда се изкаже или да даде обяснения;
б/ Доброто помирение е по-добро от добра присъда;
в/ Съдопроизводството следва да се изпълнява възможно най-бързо;
г/ При вземане и обявяване на Решението да се има предвид тържествената строфа, която поздравява новоприетите на прага на Храма: “В тези светли зали не се отмъщава никога и ако човек е паднал, любов го връща към дълга”;
д/ Брат, срещу когото е образувано производство е длъжен да съдейства за изясняване на случая, като има право на защита лично или чрез упълномощен от него друг Брат Майстор.
е/ Разглеждането на делата се провежда при задължително присъствие на засегнатите страни. По изключение процедурата може да бъде проведена задочно само при изричен отказ на страната да присъства или неявяването и, когато е редовно призована.
ж/ Заседанията на Великия Братски съд не са публични, освен ако съставът не реши друго.
Чл.58. Всяка Членуваща ложа създава съобразно Устава си Братски съд от трима Братя майстори. Такъв съд е компетентен да разглежда като първа инстанция само дисциплинарни и арбитражни производства между Братя от Ложата.
Чл.59. Великият Братски съд има следната компетентност:
1). Решава спорове по организационни въпроси в рамките на Движението:
а/ спорове между Членуващи Ложи;
б/ спорове между Членуваща Ложа и Великата Ложа;
в/ оспорване на избори, извършени в Членуваща Ложа;
г/ оспорване на избори, извършени във Великата Ложа;
д/ оспорване Решение на Общото събрание на Великата Ложа;
е/ оспорване Решение на Съвета на Великите сановници на Великата Ложа;
ж/ оспорване Решение на Великия Майстор.
2). Провежда дисциплинарни производства, когато:
а/ поведението на един Брат уврежда престижа на Движението и неговите органи вътре в него или пред гражданското общество;
б/ при неизпълнение на Решение по арбитражно производство на Великия Братски съд;
в/ при неизпълнение на Решение на Великия Майстор и други органи на Великата Ложа.
3). Провежда арбитражни производства по спорове между Братя от различни Членуващи Ложи при наличие на съгласие от двете страни.
Чл. 60.(1) Великият Братски съд разглежда делата като първа и единствена инстанция, освен в случаите по чл.58, когато действа като втора инстанция.
(2) Великият Братски съд се произнася с Решения, взети с мнозинство от две трети от членовете на състава, които се подписват от всички членове на състава. Могат да се формулират особени мнения.
(3) Решенията на Великия Братски съд са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане.
(4) Великият Майстор има право да помилва наказани Братя по чл.59, т.2.
Чл.61.(1) Великият Братски съд заседава в състав от петима души, който се ръководи от Председателя или Заместник Председателя, а в случаите по чл. 59, т. 1 – в седемчленен състав под ръководството на Председателя на Великия Братски съд.
(2) Великият Братски съд се подпомага от секретари и квестори, които са Братя Майстори и се назначават от Председателя или Заместник Председателя за всеки конкретен случай.
(3) При провеждане на заседания на Великия Братски съд се съставя протокол, който се подписва от председателя на състава и секретаря.
Чл.62. Отводи и самоотводи на Членове на състава на Великия Братски съд се допускат само по делата по чл.59, т. 2 и т. 3, когато съществуват основателни съмнения за пристрастност.
Чл.63. По делата по чл.59, т. 2 Великият Братски съд може да налага следните наказания:
а/ Бележка;
б/ Порицание;
в/ Освобождаване от заемана изборна длъжност или забрана за заемане на изборна длъжност на Велики сановници без Великия Майстор, както и на изборни длъжности във Великия Братски съд и комисиите на Великата Ложа за срока на един мандат;
г/ Изключване от Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България.
Чл. 64. Великият Братски съд образува дела след като е сезиран както следва:
1). По чл.59, ал.1, б.”а” – от Майстора на стол на Членуваща Ложа;
2). По чл.59, ал.1, б.”б” – от Великия Майстор или Майстор на стол на Членуваща Ложа;
3). По чл.59, ал.1, б.”в” – от всеки Брат майстор от съответната Членуваща Ложа;
4). По чл.59, ал.1, б.”г” – от Членуваща Ложа чрез Майстора на стол или друг Брат майстор участвал в изборите съгласно чл. 18, т. 2, Председателя на Великата Правна комисия и от кандидат за съответната длъжност.
5). По чл.59, ал.1, б.”д” – от Великия Майстор, Съвета на Великите сановници, Председателя на Великата Правна комисия и от Майстора на стол на Членуваща Ложа;
6). По чл.59, ал.1, б.”е” – от Майстора на Стол на Членуваща Ложа и Председателя на Великата Правна комисия;
7). По чл.59, ал.1, б.”ж” – от Майстора на Стол на Членуваща Ложа и Председателя на Великата Правна комисия.
8). По чл.59, ал.2, б.”а” – от Великия Майстор, Майстора на стол на Членуваща Ложа и Председателя на Великата Правна комисия;
9). По чл.59, ал.2, б.”б” – от засегнатата страна по арбитражно производство;
10). По чл.59, ал.2, б.”в” – от Великия Майстор или от органа на Великата Ложа;
11). По чл.59, ал. 3 – от засегнатата страна.
Чл. 65.(1) При разглеждане и решаване на делата по чл. 59, ал.1 Великият Братски съд прави преценка само за законосъобразност.
(2) При разглеждане и решаване на делата по чл. 59, ал.2 и ал.3 Великият Братски съд прави преценка за законосъобразност и за съответствие с масонския морал, традиции и обичаи.
Чл. 66.(1) Всички жалби по чл. 59 се подават до Председателя на Великия Братски съд и постъпват при него, а в случай на отсъствието му – при Заместник председателя.
(2) Председателят на Великия Братски съд е длъжен да образува производство по всяка постъпила жалба и да назначи състав в тридневен срок след постъпване на жалбата при него.
(3) Състава на Великия Братски съд, разглеждащ съответното производство се произнася по своята компетентност да реши случая. Той не може да откаже разглеждането на делото в случаите, когато са налице предпоставките по чл.59.
Чл.67.(1) Призоваването на страните се извършва от Председателя на състава чрез секретаря по подходящ начин в едноседмичен срок след образуване на производството.
(2) Съставът на съда е длъжен да даде възможност на заинтересованите страни да се запознаят с материалите по делото в подходящ срок преди заседанието, който да им даде възможност да се подготвят.
(3) Делото се разглежда от състава в подходящ срок, но не по-късно от един месец от постъпване на жалбата при Председателя на Великия Братски съд.
(4) Съставът на съда се произнася с Решение в едноседмичен срок след заседанието.
(5) Великият Братски съд уведомява страните за решението си по организационни въпроси и арбитражни производства, като им изпраща по едно копие от него.
(6) По дисциплинарни производства решението на Великия Братски съд се съобщава на страните. Когато е наложено наказание на Велик Сановник, на член на Великия Братски съд или член на комисия на Великата Ложа, Великият Братски съд изпраща копие от решението си до Общото събрание на Великата Ложа, а във всички останали случаи – до Майстора на стол на съответната Членуваща Ложа.

Раздел VІІ
Велика Правна комисия

Чл.68.(1) Великата Правна комисия се състои от Председател, Заместник Председател и петима членове.
(2) Съставът на Великата Правна комисия е от Братя Майстори, като всички те трябва задължително да имат висше юридическо образование.
(3) За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, нонаправените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.
Чл.69. Великата Правна комисия приема Устройствен правилник за дейността си.
Чл.70. Всяка Членуваща Ложа съобразно Устава си може да създаде Правна комисия от трима Братя Майстори. Такава комисия е компетентна да разглежда въпроси само в рамките на Ложата.
Чл.71. Основна задача на Великата Правна комисия е да защитава, усъвършенства и тълкува Масонския Закон.
Чл.72. Великата Правна комисия има следната компетентност:
а/ Изработва проекти за изменение и допълнение на Основния Закон на Великата Ложа на България;
б/ Изработва типов Устав на Членуваща Ложа;
в/ Проверява съответствието на Уставите на Членуващите Ложи с Основния Закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Масонските обичаи и традиции, като при необходимост дава задължителни указания за отстраняване на пропуските и грешките;
г/ Проверява съответствието на Решенията на Великия Майстор и Съвета на Великите сановници с Основния Закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Масонските обичаи и традиции, като при необходимост дава задължителни указания за отстраняване на пропуските и грешките;
д/ Проверява съответствието на Устройствените правилници на Съвета на Великите сановници, Великия Братски съд, Великата Ритуална комисия и Комисията на Великите ревизори с Основния Закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Масонските обичаи и традиции, като при необходимост дава задължителни указания за отстраняване на пропуските и грешките;
е/ Изготвя консултативни становища и оказва методическа помощ по правни въпроси;
ж/ Действа като комисия по предложенията при свикване на Общо събрание на Великата Ложа и внася постъпилите предложения в Общото събрание, като се произнася предварително за тяхната законосъобразност;
з/ Великата Правна комисия самостоятелно има право на предложения и инициативи до Общото събрание на Великата Ложа, Великия Майстор, Съвета на Великите сановници и Членуващите Ложи с цел осъществяване на защитата, усъвършенстването и тълкуването на Масонския Закон.
Чл. 73.(1) Великата Правна комисия заседава в състав от трима души, който се ръководи от Председателя или Заместник Председателя, а в случаите на чл. 72, б.”а” и б.”з” в състав от петима души, който се ръководи от Председателя.
(2) Великата Правна комисия се подпомага от Секретари, които са Братя Майстори и се назначават от Председателя или Заместник Председателя за всеки конкретен случай.
(3) Великата Правна комисия може да привлича за участие в своята работа експерти и консултанти, които са Братя. Те се определят от Председателя или Заместник Председателя в зависимост от това кой ръководи състава. Експертите и консултантите имат право на съвещателно мнение, но не могат да присъстват при вземане на решенията.
Чл.74.(1) Великата Правна комисия разглежда въпросите от своята компетентност като първа и единствена инстанция.
(2) Великата Правна комисия се произнася с Решения, взети с обикновено мнозинство от членовете на състава, които се подписват от всички членове на състава. Могат да се формулират особени мнения.
(3) Решенията на Великата Правна комисия са окончателни и не подлежат на обжалване и преразглеждане.
(4) При провеждане на заседания на Великата Правна комисия се съставя протокол, който се подписва от Председателя на състава и секретаря.
Чл.75. Отводи и самоотводи на членове на състава на Великата Правна комисия не се допускат.
Чл.76. Великата Правна комисия образува процедура, след като е сезирана от Великия Майстор или Майстора на стол на Членуваща Ложа, а от Велик Сановник, Председателя на Великия Братски съд, Председателя на Великата Ритуална комисия или Председателя на Комисията на Великите ревизори – в рамките на тяхната компетентност.
Чл.77.(1) Всички искания се подават до Председателя на Великата Правна комисия и постъпват при него.
(2) Председателят на Великата Правна комисия е длъжен да образува процедура и да назначи състав в тридневен срок след постъпване на искането.
(3) Съставът на Великата Правна комисия, разглеждащ съответната процедура, се произнася по своята компетентност да реши искането. Той не може да откаже разглеждането на искането, когато са налице предпоставките на чл.72.
чл.78.(1) Заседанията на Великата Правна комисия не са публични, освен ако съставът не реши друго.
(2) Разглеждането на процедурите се провежда при задължително присъствие на заинтересованите страни. По изключение процедурата може да бъде проведена задочно само при изричен отказ на страната да присъства или при неявяване /лично или чрез пълномощник/, когато страната е редовно призована.
Чл.79.(1) Призоваването на заинтересованите страни се извършва от Председателя на състава чрез секретаря в едноседмичен срок след образуване на процедурата.
(2) Съставът на Великата Правна комисия е длъжен да даде възможност на заинтересованите да се запознаят с материалите по процедурата в подходящ срок преди заседанието, който да им даде възможност да се подготвят.
(3) Процедурата се разглежда от състав в подходящ срок, но не по-късно от един месец от постъпване на искането при Председателя на Великата Правна комисия.
(4) Съставът на Великата Правна комисия се произнася с Решение в едноседмичен срок след заседанието.
(5) Заверен препис от Решението се изпраща незабавно на заинтересованите .

Раздел VІІІ
Велика Ритуална комисия

Чл.80.(1) Великата Ритуална комисия се състои от Председател и двама членове.
(2) Съставът на Великата Ритуална комисия е от Братя Майстори.
(3) За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, нонаправените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.
Чл.81.(1) Великата Ритуална комисия приема Устройствен правилник за дейността си.
(2) Създаване на Ритуални комисии в Членуващите Ложи не се допуска.
Чл.82. Основна задача на Великата Ритуална комисия е да следи за прилагането и да работи за усъвършестването на Ритуалите на Движението.
Чл.83. Великата Ритуална комисия има следната компетентност:
а/ Съставя Требник с Ритуалите на Движението;
б/ Прави предложения за промени в действащите или въвеждане на нови Ритуали в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България;
в/ Изготвя консултативни становища и оказва методическа помощ по ритуални въпроси.
Чл.84.(1) Великата Ритуална комисия заседава в състав от трима души и се произнася с Решения взети с обикновено мнозинство, които се подписват от всички нейни членове. Могат да се формулират особени мнения.
(2) Решенията на Великата Ритуална комисия за промени в действащите или въвеждане на нови Ритуали в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България подлежат на одобрение от Общото събрание на Великата Ложа.
(3) Великата Ритуална комисия се подпомага от секретари, които са Братя Майстори и се назначават за всеки конкретен случай от Председателя на комисията.
(4) Великата Ритуална комисия може да привлича за участие в своята работа експерти и консултанти, които са Братя Майстори. Те се определят от Председателя. Експертите и консултантите имат право на съвещателно мнение, но не могат да присъстват при вземане на решенията.
(5) При провеждане на заседанията на Великата Ритуална комисия се съставя протокол, който се подписва от Председателя и секретаря.
Чл.85.(1) Великата Ритуална комисия образува процедура след като е сезирана от Майстора на стол на Членуваща Ложа, Великият Майстор или Великия Церемониалмайстор.
(2) Във всички случаи, влизащи в рамките на нейната компетентност Великата Ритуална комисия може да се самосезира.
Чл.86.(1) Всички искания се подават до Председателя на Великата Ритуална комисия и постъпват при него.
(2) Председателят на Великата Ритуална комисия е длъжен да образува процедура в тридневен срок след постъпване на искането.
(3) Великата Ритуална комисия се произнася по своята компетентност. Тя не може да откаже разглеждане на искането, когато са налице предпоставките на чл.83.
Чл.87.(1) Заседанията на Великата Ритуална комисия не са публични, освен ако тя самата не реши друго.
(2) Разглеждането на процедурите се провежда при задължителното присъствие на заинтересованите страни и във всички случаи на Великия Церемониалмайстор.
Чл.88.(1) Призоваването на заинтересованите страни се извършва от Председателя чрез секретаря в едноседмичен срок от образуването на процедурата.
(2) Великата Ритуална комисия е длъжна да даде възможност на заинтересованите да се запознаят с материалите по процедурата в подходящ срок преди заседанието, който да им даде възможност да се подготвят.
(3) Процедурата се разглежда от съставав подходящ срок, но не по-късно от един месец от постъпване на искането при Председателя на Великата Ритуална комисия.
(4) Великата Ритуална комисия се произнася с решение в едноседмичен срок след заседанието.
(5) Препис на решението се изпраща незабавно на заинтересованите и се предава в Секретариата на Великата Ложаза внасяне в следващото Общо събрание за утвърждаване, когато това е предвидено в Основния закон.

Раздел ІХ
Комисия на Великите ревизори

Чл.89.(1) Комисията на Великите Ревизори се състои от Председател и двама членове.
(2) Съставът на Комисията на Великите Ревизори е от Братя Майстори като всички те следва да имат висше образование в областта на счетоводството или финансите.
(3) За изпълнението на техните функции не им се дължи възнаграждение, нонаправените от тях разходи при и по повод изпълнение на техните функции подлежат на възстановяване от бюджета на Великата Ложа.
Чл.90. Комисията на Великите Ревизори приема Устройствен правилник за дейността си.
Чл.91. Комисията на Великите Ревизори има следната компетентност:
а/ Упражнява постоянен контрол по управлението на имуществото на Великата Ложа;
б/ Извършва финансови ревизии и проверки на дейността на Великия Ковчежник;
в/ Контролира изпълнението на годишния бюджет на Великата Ложа, изготвя отчета за приходите и разходите и баланса;
г/ Изготвя ежегоден доклад за дейността си.
Чл.92. Комисията на Великите Ревизори заседава в състав от трима души и се произнася с решения, взети с обикновено мнозинство, които се подписват от всички нейни членове. Могат да се формулират особени мнения.
Чл.93. Комисията на Великите Ревизори се подпомага от секретари, които са Братя Майстори и се назначават за всеки конкретен случай от Председателя.
Чл.94. Комисията на Великите Ревизори може да привлича за участие в своята работа експерти и консултанти, които са Братя. Те се определят от Председателя. Експертите и консултантите имат право на съвещателно мнение, но не могат да присъстват при вземане на решенията.
Чл.95. При провеждане на заседанията на Комисията на Великите Ревизори се съставя протокол, който се подписва от Председателя и секретаря.
Чл.96.(1) Заседанията на Комисията на Великите Ревизори не са публични, освен ако тя самата не реши друго.
(2) При разглеждане на въпросите се кани Великия Ковчежник.
(3) Заверен препис от решението на Комисията на Великите Ревизори се предава в секретариата на Великата Ложа.
Чл.97. Годишният доклад на Комисията на Великите Ревизори се представя пред Общото събрание на Великата Ложа от нейния Председател.

Глава Трета
Ложи на Старите Свободни и Приети Зидари

Раздел І
Статус на Членуваща Ложа

Чл.98.(1) Масонската ложа е Братска общност на Свободни Зидари. Тя е традиционен наследник на старите каменоделски задруги и е работилницата, в която свободните зидари изграждат човешкото съвършество.
(2) Масонската ложа е основна структурата в Движението на свободните зидари. Тя е свободно самоуправляващо се сдружение, работещо в съответствие с Основния закон на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България, масонските обичаи и традиции и своя Устав.
Чл.99.(1) Във Великата Ложа могат да членуват само Регулярни и Правоспособни Ложи.
(2) Всяка Членуваща Ложа трябва да се регистрира като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.100.(1) Една Ложа е Регулярна и Правосопособна след Внасянето на Светлина в нея от Великия Майстор и след вписването и в Регистъра на Членуващите Ложи и издаването на патент. От този момент тя става член на Великата ложа.
(2) Решението за внасяне на Светлина в нова Ложа се взема от Съветана Великите Сановници.
Чл.101.(1) Нова Ложа може да бъде основана само по искане на най-малко девет Братя Свободни Зидари. Най-малко седем от тях трябва да бъдат Майстори Зидари, което означава, че всички те трябва да са действащи или да са били членове на Регулярни и Правоспособни Ложи, или да са признати като такива.
(2) Заявлението за основаване на Нова Ложа, придружено с протокол, подписани от всички Братя по предходната алинея се изпраща на Великия Майстор чрез Великия Секретар.
(3) Съветът на Великите Сановници взема решение за внасяне на Светлина в Нова Ложа по предложение на Великия Майстор в срок до три месеца след постъпване на заявлението.
(4) Когато Братята, желаещи да основат Нова Ложа членуват до този момент в една и съща Ложа, Съветът на Великите Сановници взема решение за внасяне на Светлина в Нова Ложа, след като получи писмено съгласие подписано от Майстора на Стол на Ложата, в която членуват Братята и след като бъде установено, че Братята нямат парични задължения към досегашната си Ложа или неотменени наказания.
(5) Когато Братята, желаещи да основат Нова Ложа членуват до този момент в различни Ложи, Съветът на Великите Сановници взема решение за внасяне на Светлина в Нова Ложа, след като получи писмено съгласие подписано от Майсторите на столове на Ложите, в които членуват Батята и след като бъде установено, че Братята нямат парични задължения към досегашните си Ложи или неотменени наказания.
(6) В случай на отказ Братята, желаещи да основат Нова Ложа могат да обжалват Решението на Съвета на Великите Сановници пред следващото Редовно Обикновено Общо събрание на Великата Ложа, което се произнася по същество и Решението му е окончателно.
(7) В случаите на потвърден от Общото събрание отказ, ново заявление от същите Братя може да бъде подадено не по-рано от една година от подаване на предишното заявление.
Чл.102.(1) Внасянето на Светлина се извършва от Великия Майстор в срок до три месеца след взетото решение от Съвета на Великите Сановници.
(2) Не може да се внася Светлина, когато до датата на провеждането на Редовно Велико Общо събрание на Великата Ложа остават по-малко от три месеца.
Чл.103.(1) Органите, управлението и представителството на Ложата, както и правата и задълженията на нейните членове се определят от Устава на Ложата. Уставът трябва да е в съответствие с Основния Закон, което се проверява от Великата Правна комисия.
(2) Органи на Ложата са Общото събрание, Майстора на стол и Съвета на Сановниците. Съветът на Сановниците се състои от: Майстора на Стол, Първия Надзирател, Втория Надзирател, Оратора, Секретаря, Церемониалмайстора и Стражника. Всяка Ложа може да предвиди в Устава си като членове на Съвета на Сановниците Заместник Майстор на Стол и Ковчежник.
(3) Общото събрание е върховен орган на Ложата. Право на глас в Общото Събрание на Ложата имат само членуващите в Ложата Братя Майстори.
(4) Майсторът на стол осъществява ръководството и представителството на Ложата.
(5) Съветът на сановниците подпомага Майстора на стол в неговата работа.
Чл.104.(1) Майсторът на Стол и останалите членове на Съвета на Сановниците се избират от Общото Събрание на Ложата чрез тайно гласуване. За Майстор на стол може да бъде предложен и избран Брат Майстор, който има поне един мандат като сановник в Ложата.
(2) Изборите по предходната алинея се провеждат до два месеца преди Еньовден, като избраните Сановници встъпват в длъжност на Еньовден.
(3) Имената и адресите на членовете на Съвета на Сановниците се изпращат на Великия Секретар на Великата Ложа веднага след избирането им.
Чл.105.(1) Всяка Ложа се представлява пред Великата Ложа от Майстора на Стол. Той представя ежегоден доклад за състоянието на своята Ложа.
(2) Отговорностите на Майстора на Стол за спазването на Масонските обичаи и традиции задължително включват извършването на ритуална дейност в Ложата поне веднъж месечно, с изключение на ваканционния период.
(3) При всяко поискване от Великия Майстор, Майсторът на стол предоставя информация за своята Ложа.
Чл.106.(1) Всяка от Ложите, членуващи във Великата Ложа заплаща Задължителна Вноска на Великата Ложа. Размерът на Задължителната Вноска е в зависимост от броя на членовете на съответната Членуваща Ложа.
(2) Задължителната Вноска е дължима на Великата Ложа от момента на внасяне на Светлина.
(3) Неплащането на Задължителната Вноска за предходната година автоматично води до лишаване на Членуващата Ложа от право на глас в Общото събрание на Великата Ложа независимо от неговия вид.
Чл.107. Всяка Ложа работи по Ритуалите, определени в Основния закон, като не може своеволно да ги променя.
Чл.108.(1) Членуваща Ложа се обявява за “приспана” от Великия Майстор, ако не е в състояние да изпълнява ритуална дейност едновременно и в трите Символични Степени.
(2) Великият Майстор може да обяви Членуваща Ложа за “приспана”, след като изслуша всички желаещи да дадат становище Братя Майстори от Ложата.
(3) “Приспаната“ Ложа продължава съществуването си като Членуваща Ложа във Великата Ложа за срок до една година. За периода, през който Членуващата Ложа остава “приспана”, тя няма право на глас в Общото събрание на Великата Ложа независимо от вида му.
(4) Основанията за “приспиване” отпадат, когато Ложата отново е в състояние да изпълнява Ритуална дейност и в трите Символични Степени. Великият Майстор е длъжен да постанови решение за “събуждане” на Ложата, след като най-малко седем Братя Майстори, членуващи в Ложата писмено заявят пред него желанието си да изпълняват ритуална дейост в трите Символични Степени.
Чл.109. Членството на една Ложа във Великата Ложа се прекратява в следните случаи:
1). Саморазпускане;
2). Напускане на Великата Ложа;
3). Изключване от Великата Ложа.
Чл.110.(1) Решение за саморазпускане на Ложата се взема от Общото събрание съобразно изискванията на Устава на Ложата. За да влезе в сила решението за саморазпускане следва да бъде препотвърдено по реда на вземането му след изтичането на шест месеца.
(2) Във всички случаи решението за саморазпускане на Ложата е невалидно, ако седем Братя Майстори – членове на Ложата се обявят за нейното по-нататъшно съществуване.
Чл.111.(1) Решение за напускане на Великата Ложа се взема от Общото събрание с мнозинство от две – трети от членуващите в Ложата Братя Майстори и съобразно изискванията на Устава на Ложата. За да влезе в сила решението за напускане следва да бъде препотвърдено по реда на вземането му след изтичането на шест месеца.
(2) Веднага след това Решението за напускане на Великата Ложа трябва да бъде представено в писмена форма при Великия Секретар, от който момент членството се счита за прекратено.
(3) При положение, че най-малко девет Братя, седем от които – Братя Майстори са против напускането на Великата Ложа, Членуващата Ложа остава Регулярна и Правоспособна в състава на Великата Ложа.
Чл.112.(1) Предложение за изключване на Членуваща Ложа може да бъде внесено в Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа само от Великия Майстор, кагото е дадено съгласие за това с мнозинство от две трети от всички членове на Съвета на Великите Сановници. Основания за това могат да бъдат само изключително тежки нарушения на Основния Закон, Масонските обичаи и традиции и Устава на Членуващата Ложа. Преди да направи такова предложение Великият Майстор е длъжен да поиска писмено становище от Великата Правна комисия и/или Великата Ритуална комисия.
(2) Решението за изключване на Членуваща Ложа се взема от Обикновено Общо събрание на Великата Ложа с мнозинство от две трети от присъстващите и имащи право на глас Ложи. Преди да вземе решение за изключване на Членуваща Ложа Обикновеното Общо събрание на Великата Ложа е длъжно да изслуша Майстора на стол и поне още двама Братя Майстори от съответната Ложа, когато те писмено са заявили желанието си за това.

Раздел ІІ
Отношения между Членуващите Ложи

Чл.113.(1) Всяка Членуваща Ложа свободно поддържа отношения с другите Членуващи Ложи в рамките на Движението като може да подписва меморандуми за съвместна дейност.
(2) Подписалите меморандум Ложи не могат да вземат съвместни решения за начина на гласуване в Общото събрание на Великата Ложа.
Чл.114. Членуващите Ложи могат да осъществяват съвместно градежи и да провеждат съвместна ритуална дейност.
Чл.115. Членуващите Ложи могат да създават съвместни Огнища на Старите Свободни и Приети Зидари при условията на Глава Пета от този закон.

Глава Четвърта
Членство в Ложите

Раздел І
Общи положения

Чл.116.(1) Всеки Брат Свободен Зидар трябва да работи в Регулярна и Правоспособна Ложа. Поради това, ако Ложата, в която той работи се саморазпусне или бъде обявена за “приспана”, същият има право да потърси присъединяване като член на друга Ложа.
(2) Братът Свободен Зидар е длъжен да съдейства с всички сили на работата в Ложата, в която членува.
Чл.117. Когато Братът Свободен Зидар е избран на определена длъжност в Движението той следва съвестно да изпълнява възложените му функции и няма право да напуска заеманата длъжност без уважителни причини.
Чл.118.(1) Братът Свободен Зидар има право да посещава всички Регулярни и Правоспособни Ложи, членуващи в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари в Република България, ако бъде допуснат по реда определен в Устава на съответната Ложа.
(2) Братът Свободен Зидар има право да посещава всички Регулярни и Правоспособни Ложи в чужбина, с които Ложата, в която той членува е побратимена.
(3) Братът Свободен Зидар има право да посещава всички Регулярни и Правоспособни Ложи в чужбина. Той не може да представлява Великата Ложа или Ложата, в която членува, ако не му е издадено съпроводително писмо от Великия Майстор.
(4) Братът Свободен Зидар може да поддържа контакти с членове на други формирования на Свободни Зидари, но няма право да членува в тях и да участва в ритуалната им дейност.

Раздел ІІ
Приемане на Търсещи

Чл.119.(1) В Членуващите Ложи могат да бъдат приемани само Търсещи, които живеят или работят в техния Ориент. Изключения се допускат единствено сразрешение на Съвета на Великите Сановници въз основа на мотивирано писмено предложение от Майстора на стол на съответната Ложа.
(2) Не може да бъде Търсещ този, срещу когото има незавършени наказателни производства за умишлено престпъление от общ характер или е бил осъждан за такова престъпление.
Чл.120.(1) Предложение за приемане на Търсещ може да прави всеки Брат Майстор, членуващ в съответната Ложа, който е задължен да гарантира за него. Такова предложение могат да правят и Братята Чираци и Калфи чрез Брат Майстор. В този случай гарант става съответния Брат Майстор.
(2) Гарантът следва да запознае Търсещия с основните начала, принципи и цели на Свободното Зидарство, както и с неговите задължения след приемането му.
(3) Търсещият подава писмено заявление, съпроводено с автобиография и две снимки.
(4) Гарантът предава заявлението на Търсещия заедно със своя писмена гаранция на Секретаря на Ложата, който ги докладва по време на Ритуал в Първа Степен.
Чл.121.(1) Личните данни за Търсещия и гаранцията се съхраняват при Секретаря и са на разположение на Братята Зидари от Ложата, съгласно реда предвиден в нейния Устав. Секретарят е длъжен да съобщи на гаранта изказаните съмнения, за да може последния да ги опровергае или да оттегли предложението си.
(2) В срок не по-малък от 14 дни и не по-голям от три месеца от съобщаването по чл.117, ал.4, Майсторът на стол на Ложата насрочва дата за обсъждане и гласуване на кандидатурата.
Чл.122.(1) Обсъждането и гласуването се провеждат по време на ритуална работа в Първа Степен.
(2) Преди започване на обсъждането се прочитат заявлението и гаранцията. Право на участие в обсъждането имат всички Братя Зидари от Ложата. Гарантът следва да присъства лично. Той може писмено да упълномощи друг Брат Майстор да го представлява, като посочи причината за отсъствието си.
(3) След приключване на обсъждането се пристъпва към гласуване. То се извършва чрез топкуване само от присъстващите Братя Майстори от съответната Ложа.
(4) Топкуването става чрез пускане на бели и черни топки. Майсторът на Стол на Ложата установява резултата и го оповестява.
(5) При положение, че в урната се намерят само бели топки, топкуването е “светещо”.
(6) В случай, че се намерят до три черни топки, тяхното пускане трябва да се обоснове пред Майстора на Стол на Ложата в тридневен срок от гласувалия по този начин. Ако такава обосновка не бъде направена или ако Майстора на стол не приеме обосновката за основателна, топкуването се обявява за “светещо” на следващия Ритуал в Първа Степен. При положение, че Майстора на стол приеме доводите на поне един пуснал черна топка Брат Майстор, приемането на Търсещия се отлага с една година, което се обявяна на следващия Ритуал в Първа Степен.
(7) В случай, че се намерят повече от три черни топки, но по-малко от една трета от общия брой пуснати топки, приемането на Търсещия се отлага с една година. Ако повторното топкуване след една година завърши със същия резултат, то Търсещият за винаги е отхвърлен от тази Ложа.
(8) В случай, че още при първоначалното топкуване се намерят една трета или повече черни топки, то Търсещият е завинаги охвърлен от Движението.
Чл.123. Приемането на Търсещия става при ритуална работа в Първа Степен. Едва след ритуалното посвещаване, Търсещият става Свободен Зидар, като получава Символична Степен Чирак.

Раздел ІІІ
Приобщаване на Братя Свободни Зидари

Чл.124. Приобщаване на Братя Свободни Зидари се извършва, когато те са странстващи или когато желаят да членуват в повече от една Ложа.
Чл.125.(1) Странстващ е този Брат, който е членувал в Регулярна и Правоспособна Ложа, вписана в Регистъра на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България и прекратил членството си вследствие на напускане на Ложата по собствено желание или саморазпускане на Ложата.
(2) За странстващ Брат Зидар се счита и всеки, който е членувал в Регулярна и Правоспособна чуждестранна Ложа и е прекратил членството си вследствие на напускане на Ложата по собствено желание или саморазпускане на Ложата. Този факт се установява от Великия Секретар след извършена от него проверка.
Чл.126. Всеки Брат Зидар може да бъде едновременно член както на Ложата, в която е бил приет, така и на Ложа в Ориента на неговото местоживеене или месторабота. В този случай той е длъжен да заплаща членски внос в пълния му размер и в двете Ложи, но може да заема длъжност само в една от тях.
Чл.127. Молбата за приобщаване се адресира до Майстора на Стол на Ложата. Към нея се прилага копие от Масонския паспорт или друг равностоен документ.
Чл.128.(1) Майсторът на Стол на Ложата запознава всички Братя от съответната и по-висока от тази на кандидатстващия Брат Степени с постъпилата молба съгласно реда, предвиден в Устава на Ложата.
(2) Всички евентуални възражения трябва да му бъдат предадени писмено в срок от 14 дни. Ако в този срок не постъпят възражения, молбата се смята за автоматически приета и молителят може да се включи незабавно в регулярната работа на Ложата при запазване на притежаваната от него степен.
(3) При постъпване на възражение в посочения срок Майсторът на стол отнася въпроса за решаване в Съвета на Сановниците на Ложата.Ако направилият възражението го поддържа и пред Съвета на Сановниците на Ложата, то окончателното решение се взема от Общото Събрание на Ложата в едномесечен срок с обикновено мнозинство от присъстващите Братя Майстори, като спазва определения в Устава на Ложата начин на гласуване.
Чл.129. Брат Зидар, който е напуснал по собствено желание Ложата, може да подаде молба за възстановяване на членството си в същата Ложа, която се разглежда и решава по реда на този Раздел.

РазделІV
Повдигане на Братя в Степен

Чл.130. Символичните Степени в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България са:
1).Първа Степен : Чирак
2).Втора Степен: Калфа
3).Трета Степен : Майстор
Чл.131.(1) Предложенията за повдигане на Чираците в Калфи и на Калфите в Майстори могат да бъдат направени от всеки Брат Майстор от съответната Ложа съгласно реда, предвиден в Устава на Ложата. Предложенията се мотивират.
(2) Повдигане от една степен в друга може да бъде извършено, когато Братът е дал доказателстваза напредък в усвояването на Занаята и е прекарал поне една пълна Масонска година в предходната Степен. Масонският стаж се изчислява от датата на Ритуалното получаване на Степента.
(3) Когато Брат Зидар е дал особени доказателства за Масонска зрялост и привързаност към Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България или изключително важни интереси на Членуващата Ложа налагат това, Майсторът на стол може да поиска с мотивирана молба до Великия Майстор по изключение разрешение за съкращаване срока на пребиваване в една от Символичните степени по предходната алинея.
Чл.132.(1) Предложението за повдигане в Степен Калфа се обсъжда и решава по време на ритуална работа във Втора Степен.
(2) След приключване на обсъждането се пристъпва към гласуване. То се извършва чрез топкуване само от присъстващите Братя Майстори от съответната Ложа. Решението се взема с обикновено мнозинство.
(3) Повдигането на Чирака в Калфа става при ритуална работа във Втора Степен. Едва след това ритуално повдигане, Чиракът получава Символична Степен Калфа.
Чл.133.(1) Предложението за повдигане в Степен Майстор се обсъжда и решава по време на ритуална работа в Трета Степен.
(2) След приключване на обсъждането се пристъпва към гласуване. То се извършва чрез топкуване от присъстващите Братя Майстори от съответната Ложа. Решението се взема с обикновено мнозинство.
(3) Повдигането на Калфата в Майстор става при ритуална работа в Трета Степен. Едва след това ритуално повдигане, Калфата получава Символична Степен Майстор и му се издава майсторско удостоверение.
Чл.134. Единствено придобиването на Символичната Степента Майстор дава на Свободния Зидар пълни Масонски права.

Раздел V
Приспиване

Чл.135.(1) Всеки Брат Зидар има право да обяви писмено приспиване на активното си членство в Ложата за период до една мадонска година. През този период той има право да получава информация за живота в Ложата и да участва в профански изяви на Движението.
(2) За периода на приспиване Братът Зидар е задължен да плаща членски внос в Ложата в пълен размер.
Чл.136. Приспаният Брат Зидар може по всяко време да обяви писмено за своето събуждане. В случай,че в определения период по чл.132, ал.1 приспаният не обяви своето събуждане или ново приспиване, той се счита за напуснал.

Раздел VІ
Прехвърляне на членство

Чл.137.(1) Всеки Брат Свободен Зидар, членуващ в Регулярна и Правоспособна Ложа има право да поиска писмено прехвърляне на членството си в друга Регулярна и Правоспособна Ложа в Движението след като изцяло е изпълнил финансовите си задължения за текущата година към Ложата, в която членува и е предал намиращите се в него парични средства или друго имущество на Ложата.
(2) Прехвърлянето се извършва въз основа на писмен протокол, подписан от Двамата Майстори на стол, в който се удостоверява, че прехвърляният е изпълнил изцяло финансовите си задължения към Ложата, в която е членувал.
(3) При наличие на изрично изявено желание и в съответствие с Устава на Ложата, в която е членувал прехвърлящият се има право да запази нейния отличителен знак.
Чл.138. При прехвърлянето Братът запазва притежаваната от него Символична Ритуална Степен.

Раздел VІІ
Прекратяване на членството в Ложата

Чл.139. Членството на Брат Зидар в Ложата се прекратява при:
1). Смърт;
2).Поставяне под запрещение;
3).Осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
4).Напускане без прехвърляне в друга Ложа;
5).Изключване.
Чл.140. Членството на Брат Зидар се прекратява автоматически от момента на смъртта му или от поставянето му под запрещение.
Чл.141.(1) Напускането на Брат Зидар без прехвърляне в друга Ложа се извършва с представяне на писмено заявление до Майстора на стол, като то влиза в сила незабавно, освен ако Уставът на Ложата не предвижда друго. Независимо от предвиденото по-горе, напускащият е длъжен да заплати членския си внос до края на текущата година, да предаде намиращите се в него парични средства или друго имущество на Ложата.
(2) Напускащият има право да получи удостоверение, че е изпълнил финансовите си задължения спрямо Ложата, но е длъжен да върне всички Масонски атрибути, намиращи се в него, като може да запази отличителния знак на Ложата, ако това е в съответствие с Устава и.
Чл.142.(1) Изключването на Брат Зидар от Ложата без разглеждане от Братския съд на Ложата може да бъде извършено ако Уставът на Ложата предвижда, в случай че:
а/ в продължение на една Масонска година не е участвал без основателни причини в ритуалната работа на Ложата;
б/ повече от една календарна година без основателни причини не е заплащал членски внос в Ложата.
(2) Изключването на Брат Зидар по предходната алинея се решава по време на ритуална работа в Трета Степен с мнозинство от две трети от присъстващите Братя Майстори от Ложата чрез топкуване.
(3) Независимо от предвиденото по-горе, Брат Зидар може да бъде изключен за груби нарушения на Основния закон, Масонските традиции и обичаии Устава на Ложата по решение на Братския съд на Ложата.

Глава Пета
Огнища на Старите Свободни и Приети Зидари

Чл.143. Огнище на Старите Свободни и Приети Зидари се създава с цел разпространяване на идеите на Свободното зидарство в България и създаване на предпоставки за основаване на Регулярни и Правоспособни Ложи.
Чл.144.(1) Всяка Членуваща Ложа /Ложа-Майка/ може да създаде Масонско Огнище в населено място, намиращо се в незает от друга Членуваща Ложа Ориент. Решението за това се взема съобразно нейния Устав, като необходима предпоставка е в това населено място да имат местоживеене или месторабота поне петима Братя Зидари, членуващи в Ложата-Майка.
(2) Съгласие за създаване на Масонско Огнище се дава от Съвета на Великите Сановници по писмено предложение на Майстора на стол на Ложата-Майка.
Чл.145.(1) Майсторът на стол на Ложата-Майка определя със свое решение за отговорник на Огнището Брат Майстор от състава на Ложата-Майка.
(2) Отговорникът организира и отчита дейността на Масонското Огнище в съответствие с Устава на Ложата-Майка.
(3) Масонското Огнище не може да осъществява самостоятелна ритуална дейност.
Чл.146. Масонското Огнище може да прерастне в Регулярна и Правоспособна Ложа, когато бъдат изпълнени условията за основаването и.
Чл.147.(1) Ложата-Майка може при всички обстоятелства да разпусне Масонското Огнище по ред, предвиден в нейния Устав като уведоми за това писмено Съвета на Великите Сановници.

Глава Шеста
Стари Велики Майстори и Стари Майстори на стол

Чл.148.(1) Почетното звание Стар Велик Майстор и Стар Майстор на стол се придобива по право от този Брат, който е бил избран и заемал съответната длъжност, независимо от продължителността на това заемане.
(2) В духа на масонските традиции и обичаи Старите Велики Майстори и Старите Майстори на стол се ползват с особено уважение в Движението.
Чл.149. Старите Велики Майстори имат право на участие и изказване в Общото събрание и в заседанията на Съвета на Великите Сановници на Велиата Ложа.
Чл.150. Старите Майстори на стол имат право на участие и изказване в Общото събрание на Великата Ложа.

Глава Седма
Масонски отличия, отличителни
знаци и награди

Чл.151.(1) Великото общо събрание на Великата Ложа въвежда и отменя масонските отличия в рамките на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България и приема техните Статути /включително – степените, външния вид, органа, който ги предлага, органа, който ги присъжда и условията за присъждането им/, като Статутите на отличията в рамките на Движението са неразделна част – приложения на Основния закон.
(2) Отличия, присъдени от Ложи, извън Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България могат да се приемат само ако тези Ложи са Регулярни и Правоспособни. Носенето на тези отличия е разрешено само в Ложата, в която членува отличения, на Общото събрание на Великата Ложа и при посещение на Ложата, присъдила отличието.
Чл.152. Всяка Членуваща Ложа има право на свой отличителен знак, който се определя в Устава. Всеки Брат членуващ в Ложата е длъжен да носи отличителния знак при участието му в ритуална работа в Движението.
Чл.153. Майсторът на стол и Сановниците на всяка Членуваща Ложа имат служебни отличителни знаци за заеманата длъжност. Те са длъжни да носят тези отличителни знаци в ритуална работа в Ложата и в Общото събрание на Великата Ложа. Само Майсторът на стол или упълномощеният от него Брат да го замества носи отличителния си знак и при посещение за ритуална дейност на друга Ложа.
Чл.154. Великият Майстор, членовете на Съвета на Великите Сановници, Председателят на Великия Братски съд, Председателят на Великата Правна комисия, Председателят на Великата Ритуална Комисия и Председателят на Комисията на Великите Ревизори имат служебни отличителни знаци за заеманата длъжност във Великата Ложа /тяхното описание е неразделна част от Основния закон – Приложение №2/. Те са длъжни да носят тези отличителни знаци в ритуална работа във Великата Ложа и при посещение на Ритуали на Членуващи Ложи. Само Великият Майстор и Заместник Великите Майстори имат право да носят отличителния си знак в ритуална работа в Ложата, в която членуват.
Чл.155.(1) По юбилейни поводи и заслуги към Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България Великият Майстор може да награждава Членуващи Ложи по предложение на Съвета на Великите Сановници или Брат Зидар по предложение на съответния Майстор на стол със специална грамота и/или предметна награда.
(2) Майсторът на стол може да награждава Брат Зидар от Ложата със специална грамота и/или предметна награда съобразно Устава на Членуващата Ложа.

Глава Осма
Наказания и други процедури

Чл.156. Членуваща Ложа може да налага следните наказания при предпоставките, предвидени в Основния Закон и нейния Устав:
1). Бележка;
2). Порицание;
3). Освобождаване от изборна длъжност или забрана за заемане на изборна длъжност в Ложата за срока на един мандат;
4). Изключване от Ложата.
Чл.157. Великият Братски съд може да налага следните наказания при предпоставките, предвидени в Основния Закон:
1). Бележка;
2). Порицание;
3). Освобождаване от изборна длъжност или забрана за заемане на изборна длъжност във Великата Ложа;
4). Изключване от Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България.
Чл.158.(1) Временното отстраняване от длъжност по смисъла на този Основен Закон не е наказание.
(2) “Приспиването” правото на глас на Членуваща Ложа, “приспиването” на Членуваща Ложа и изключването на Членуваща Ложа не са наказания, а организационни процедури.

Глава Девета
Правила за Масонско общуване

Раздел І
Обръщения на Свободните Зидари

Чл.159. При ритуална работа и в кореспонденцията в рамките на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България задължително се използват следните обръщения:
а/ “Най-високоуважаеми” – към Великия Майстор;
б/ “Много високоуважаеми” – към Великите Сановници, Председателя на Великия Братски съд, Председателя на Великата Правна комисия, Председателяна Великата Ритуална комисия и Председателя на Комисията на Великите ревизори;
в/ “Високо уважаеми” – към Майстора на Стол на Членуваща Ложа;
г/ “Уважаеми” – към Брат Зидар.

Раздел ІІ
Облекло на Свободните Зидари

Чл.160.(1) При ритуална работа Братята Зидари са задължени да носят:а/ Черен костюм с бяла риза и черна вратовръзка или папионка и черни обувки;
б/ Престилка в съответствие с притежаваната Символична Степен;
в/ Бели ръкавици;
г/ Отличителния знак на Ложата, в която членуват;
д/ Отличителен знак за заеманата длъжност в случаите, предвидени в този Закон;
(2) Носенето на граждански отличия и почетни знаци по време на ритуална работа не се допуска.
Чл.161. При провеждане на Тафел/Банкетна/ Ложа се запазва описаното по-горе облекло, като ръкавиците и престилката се свалят.
Чл.162. При провеждане на срещи с непросветени или търсещи носенето на престилката, ръкавиците и отличителния знак не се допуска.

Раздел ІІІ
Установяване на контакти между Свободните Зидари

Чл.163.(1) За да докаже своята принадлежност към Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България всеки Брат Зидар е длъжен да притежава Масонски паспорт, а Братята Майстори и Удостоверение за Символична Степен Майстор.
(2) Посочените в предишната алинея Масонски паспорт и Удостоверение се подписват от Великия Майстор и Великия Секретар.
Чл.164.(1) Брат Зидар може да установи масонски контакти само, когато категорично се е уверил при спазване предписанията на Масонския Ритуал в принадлежността към Масонството на лицето, с което контактува.
(2) Право на всеки Брат Зидар е лично да се изяви при профански контакти като масон, но е абсолютно забранено той да посочва други Братя, чиято принадлежност към Движението му е известна.
Чл.165.(1) Брат Зидар не може да откаже среща, поискана от друг Брат Зидар независимо от положението, което заема в гражданското общество и да му окаже необходимото съдействие съобразно възможностите си.
(2) Независимо от предвиденото в предходната алинея Брат Зидар не е длъжен да оказва на друг Брат Зидар такова съдействие, което влиза в противоречие със законите на гражданското общество, правилата на службата, която изпълнява или общоприетия морал.

Раздел ІV
Наследство на Брат Зидар

Чл.166. След приемането си за член Братът Зидар следва да предаде в Ложата, в която е приет собственоръчно написана и подписана от него декларация със следното съдържание:
Декларация

Аз, долуподписаният /трите имена/ декларирам, че желая след моята смърт да се върнат на Ложата/име/ всички служебни Масонски принадлежности, които притежавам, писмени документи и печатни издания, които съм получил от Ложата, от друга Ложа на Свободни Зидари или от Великата Ложа, а също така и цялата кореспонденция, която е водена във връзка с Масонската ми дейност.

Място:……………………………Дата:…………………………

Подпис:………………………

Чл.167. Копие от декларацията Братът Зидар е длъжен да съхранява при другите си масонски вещи.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Всички заварени мандати на органите на Великата Ложа изтичат на Еньов ден.
§ 2. За пълен мандат по смисъла на този Основен закон се счита всеки мандат с продължителност най-малко една година и шест месеца.
§ 3. Досегашните резервни заседатели във Висшия Братски съд и Правната комисия автоматически стават редовни членове на Великия Братски съд и Великата Правна комисия.
§ 4. След приемане на измененията и допълненията на Основния закон на 02.03.2002 г. се провежда частичен избор от Обикновено общо събрание за трима членове на Великия Братски съд и един член на Великата Правна комисия, чийто мандат изтича на Еньов ден 2003 г.
§ 5. Предвидените от този Основен закон устройствени правилници за дейността на органите на Великата Ложа трябва да бъдат приети в срок от три месеца след приемане на Основния закон.
§ 6. Предвиденият от този Основен закон Статут на отличията в Движението на Старите Свободни и Приети Зидари на България трябва да бъде приет от Общото събрание в срок от три месеца след приемане на Основния закон.
§ 7. Този Основен закон отменя Правилника за приложение на Основния закон на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България, Правилника за дейността на Съвета на Великите Сановници на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари на България и Деловия правилник за масонско правораздаване.
§ 8. Този Основен закон е приет от Общото събрание на Великата Ложа, проведено на 20 септември 1997 г., изменен и допълнен от Общото събрание на Великата Ложа, проведено на 27 септември 1999 г. и от Общото събрание на Великата Ложа, проведено на 24 ноември 2000 г., изменен от Общото събрание на Великата Ложа, проведено на 22 март 2001 г., изменен и допълнен от Общото събрание на Великата Ложа, проведено на 02.03.2001 г., изменен от Велико Общо събрание на Великата ложа, проведено на 16.05.2009 г.

Приложение 1

Текст на Клетвата на Великия Майстор

В прослава на Великия Архитект на Вселената!
В името на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България,
Аз, долуподписаният …………………………………………………………………………….,
избран по волята на Майсторите на занаята на Старите зидари за Велик майстор на Великата ложа на Старите Свободни и Приети зидари на България, се заклевам с думата си на честен човек:
В името на моя род, моето Отечество, мира и хармонията между всички хора на Земята,
-Да продължа делото на почитаемите Стари Велики майстори по Градежа на Храма в юрисдикцията на Великата ложа С.С.П.З. на България.
-Дапазя Светлината озарила тази съвършена и пълноправна Велика ложа.
-Строго да спазвам традициите на занаята и прилагането на основните принципи на регулярното франкмасонство в хода на работата по Градежа.
-Да способствам за запазването и укрепването на Движението на Старите Свободни и Приети Зидари в Република България, и да не допусна откъсването на Великата ложа С.С.П.З. на България от Братската верига на Световния съюз на регулярното франкмасонство.
-Да не поставям в подчинение Братята – чираци, калфи и майстори, под властта на никоя високостепенна франкмасонска система.
-Да опазвам независимостта и автомността на тази Велика ложа, и да не допускам намесата във вътрешните дела на Братството от която и да е било чужда зидарска общност.
Поемайки отговорностите на тази свещена клетва, декларирам, че всяко мое действие и дума ще бъдат насочени единствено в укрепване Мъдростта, Силата и Красотата между хората, в стремежа към съвършенство на целия човешки род.

Заклех се!

Дата………………………..Подпис………………………..
Ориент-България

bottom of page